Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:735

Utkom från trycket den 8 oktober 2013
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883);
utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om revisorslagen (2001:883)2)

1)

Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2)

Senaste lydelse av 16 § 2009:564.

dels att 16 § ska upphöra att gälla,

dels att 11 och 16 a §§ ska ha följande lydelse.

3) En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag endast om följande fyra villkor är uppfyllda:

3)

Senaste lydelse 2009:564.

 1. Bolaget är inte i konkurs eller likvidation.

 2. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbolag.

 3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

 4. Bolaget är redbart och i övrigt lämpat att utöva revisionsverksamhet i.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska med en revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera handelsbolag eller aktiebolag som uppfyller följande tre villkor (ägarbolag):

 1. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbolag eller av andra ägarbolag.

 2. Bolaget utövar inte någon annan verksamhet än

  a) revisionsverksamhet,

  b) verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet eller

  c) ägande av revisionsföretag eller annat ägarbolag.

 3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

Trots första och andra styckena får revisionsverksamhet också bedrivas enligt de villkor för registrerade revisionsbolag som föreskrivs i 13–15 §§.

Det som sägs i första stycket 3 och andra stycket 3 avser inte styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är utsedda enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

4) Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket, 13 § andra stycket, 14 § andra stycket samt 15 § ska med revisor jämställas en annan fysisk person som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige.

4)

Senaste lydelse 2009:564.

Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och andra stycket 1, 13 § andra stycket och 14 § andra stycket 1 ska med registrerat revisionsbolag jämställas ett företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:735

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden enligt den upphävda 16 § som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)