Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:738

Utkom från trycket den 8 oktober 2013
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att det i aktiebolagsförordningen (2005:559) ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 c §, av följande lydelse.

15 c §

När Bolagsverket utser en revisor enligt 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolagslagen (2005:551) ska uppgifter enligt 9 kap. 47 § samma lag antecknas i aktiebolagsregistret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:738

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anders Ahlgren
(Justitiedepartementet)