Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:542

Utkom från trycket den 25 juni 2014
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554) att 2 kap. 1 §, 6 kap. 5 § och 7 kap. 4 och 31 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 5 § och 7 kap. 31 § ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

1 §

  2) En årsredovisning ska bestå av

  2)

  Senaste lydelse 2006:871.

 1. en balansräkning,

 2. en resultaträkning,

 3. noter, och

 4. en förvaltningsberättelse.

I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalys

5 §

3) I kassaflödesanalysen ska företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas.

3)

Senaste lydelse 1999:1112.

4 §

  4) Koncernredovisningen ska bestå av

  4)

  Senaste lydelse 2006:871.

 1. en koncernbalansräkning,

 2. en koncernresultaträkning,

 3. noter,

 4. en förvaltningsberättelse, och

 5. en kassaflödesanalys.

Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys5)

31 §

6) Förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys för koncernen ska upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 och 2 a–5 §§. Det som sägs i 6 kap. 1 § om mindre företag ska i stället avse mindre koncerner.

6)

Senaste lydelse 2009:34.

Om moderbolaget är ett aktiebolag och bolagets eller något av dess dotterföretags andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen.

Om moderbolaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana upplysningar om koncernen som avses i andra stycket, behöver upplysningarna inte lämnas också i koncernredovisningen. I sådana fall ska dock förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten där upplysningarna lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:542

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts närmast före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)