Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:839

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § och 3 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

3) En sparbank ska bildas av minst tjugo stiftare.

3)

Senaste lydelse 2014:564.

Stiftarna ska vara fysiska personer. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara stiftare. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmelserna om fusion i 7 kap. 2 §.

4) Styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

4)

Senaste lydelse 2013:451.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i sparbanken. Vid denna beräkning ska hänsyn inte tas till arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:839

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)