Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:679

Utkom från trycket den 1 december 2015
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 14 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1 §

1) I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

1)

Senaste lydelse 2008:735.

 1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 900 kronor,

 2. vid en anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 000 kronor,

 3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 23 kap. 14, 30 eller 42 § aktiebolagslagen (2005:551) eller en delningsplan enligt 24 kap. 16 § samma lag, 900 kronor,

 4. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kronor,

 5. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

 6. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor,

 7. vid en annan registreringsanmälan, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.

2 §

2) Om en anmälan enligt 1 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § 2 betalas för varje sådan firma.

2)

Senaste lydelse 2008:24.

Om en anmälan enligt 1 § 3 avser registrering av en fusionsplan med fler än ett överlåtande bolag eller en delningsplan med fler än ett övertagande bolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande bolag.

Om det begärs att en registrering avfattas på något annat språk än svenska, ska en avgift om 500 kronor betalas för varje sådant språk.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) på ett annat språk än svenska.

3 §

3) Avgift ska inte betalas för registrering av

3)

Senaste lydelse 2008:24.

 1. ändrad postadress,

 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, såvida inte något annat följer av 1 § 6,

 5. en underrättelse från domstol, eller

 6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen.

4 §

4) För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska, i de fall som anges i 1–9, avgifter betalas med följande belopp:

4)

Senaste lydelse 2014:545.

 1. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§), 475 kronor,

 2. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §), 685 kronor,

 3. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 §) eller reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet (20 kap. 30 §), 1 500 kronor,

 4. tillstånd till verkställande av en fusionsplan (23 kap. 20, 33 eller 45 §) eller delningsplan (24 kap. 22 §), 900 kronor,

 5. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,

 6. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets firma på webbplatser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor,

 7. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 §), 740 kronor,

 8. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 §), 1 400 kronor,

 9. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22 kap. 8 §), 740 kronor.

Om en ansökan enligt första stycket 4 avser en fusion med fler än ett överlåtande bolag eller en delning med fler än ett övertagande bolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande bolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:679

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)