Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:716

Utkom från trycket den 1 december 2015
Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag;
utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

1)

Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

dels att 8 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå,

dels att 9 § ska ha följande lydelse.

2) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla.

2)

Senaste lydelse 2010:2065.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:716

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)