Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:823

Utkom från trycket den 11 december 2015
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder;
utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 a §

3) Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) ska fondbolag anses som publika aktiebolag.

3)

Senaste lydelse 2006:573.

Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor ska fondbolag anses som aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:823

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Henrik Lennefeldt
(Finansdepartementet)