Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:961

Utkom från trycket den 29 december 2015
Lag om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter;
utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av rapporter om betalningar till myndigheter.

Med myndigheter jämställs företag som står i ett förhållande till en myndighet som motsvarar förhållandet mellan ett dotterföretag och ett moderföretag.

Lagen är tillämplig på

  1. aktiebolag och handelsbolag som är större företag eller moderföretag i större koncerner enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554),

  2. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

  3. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

För företag som är sådana emittenter som avses i 16 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns särskilda bestämmelser i 16 kap. 6 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:961

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)