Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:76

Utkom från trycket den 16 februari 2016
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 4 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 och 6 §§ och 2 kap. 14 och 15 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

  1) Vid en anmälan som avses i 3 § ska följande handlingar ges in:

  1)

  Senaste lydelse 2006:503.

 1. en kopia av stiftelseurkunden, inklusive bolagsordningen, och avtal enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551), som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av balans- eller resultaträkningar som anges i samma paragraf,

 2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,

 3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen,

 4. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 2 kap. 17 § aktiebolagslagen om det belopp som har satts in på särskilt konto hos institutet som betalning för bolagets aktier med uppgift om när uttag från kontot först har skett, och

 5. ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 19 § aktiebolagslagen.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

Om bolagsordningen innehåller ett förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen, ska det i anmälan lämnas uppgift om hos vilken värdepapperscentral bolagets aktier ska registreras och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

2) Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

2)

Senaste lydelse 2014:545.

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

 2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.

Om ändringen avser införande av ett förbehåll som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla uppgift om den dag från vilken förbehållet ska tillämpas. Vidare ska det i ett sådant fall lämnas uppgift om hos vilken värdepapperscentral bolagets aktier ska registreras och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ska ansvara för aktieboken.

3) När ett aktiebolag registreras antecknas

3)

Senaste lydelse 2009:38.

 1. bolagets organisationsnummer,

 2. dagen för bolagets bildande,

 3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551),

 4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,

 5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,

 6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och

 7. bolagets postadress.

Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta antecknas.

Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen för tillståndet antecknas.

Om bolaget har auktorisation som värdepapperscentral enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, ska även dagen för auktorisationen antecknas. Om Finansinspektionen har återkallat auktorisationen, ska också dagen för beslutet om återkallelse antecknas.

Anges lydelsen av bolagets firma i bolagsordningen på främmande språk, ska lydelsen antecknas.

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, ska syftet antecknas.

  I registret ska det antecknas om bolagsordningen innehåller

 1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551),

 2. föreskrift enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 7 kap. 40 § andra stycket andra meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller

 3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra efter en viss tid eller under vissa villkor.

I fråga om förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den värdepapperscentral som har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

I fråga om föreskrift enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det antal aktier av olika slag som har getts ut eller ska kunna ges ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:76

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)