Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:113

Utkom från trycket den 1 mars 2016
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 8 och 32 §§ och 8 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

7 §

2) I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska sådan värdeöverföring som avses i 9 kap. 1 § första stycket 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost.

2)

Senaste lydelse 1999:1112.

2 §

3) I aktiebolag och ekonomiska föreningar ska det i förvaltningsberättelsen även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust.

3)

Senaste lydelse 2015:813.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

8 §

4) Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Sammanställningen ska göras med tillämpning av 9–13 §§ och 18–23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag ska 25–30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. med undantag för 10 a och 10 b §§. Det som sägs i 3 kap. om större och mindre företag ska i stället avse större respektive mindre koncerner.

4)

Senaste lydelse 2015:813.

32 §

5) Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

5)

Senaste lydelse 2015:813.

 1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

 2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

 3. 7 § när det gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om undertecknande,

 4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,

 5. 14 § när det gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:

  • 18 § om lån till ledande befattningshavare,

  • 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

  • 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

  • 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

  • 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

  • 40 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,

  • 41 § om pensioner och liknande förmåner,

  • 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

  • 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

  • 44 § om avtal om avgångsvederlag, och

  • 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,

 6. 31 § första stycket, när det gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a–4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, och

 7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

2 §

6) I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna och, i förekommande fall, lekmannarevisorerna senast sex veckor före den ordinarie stämma där årsredovisningen ska behandlas. Övriga företag ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

6)

Senaste lydelse 1999:1112.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:113

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 8 och 32 §§ tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)