Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:446

Utkom från trycket den 31 maj 2016
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 19 maj 2016.

Regeringen föreskriver1) att 1 kap. 3 och 11 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

3 §

2) En anmälan för registrering enligt 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag ska innehålla uppgift om

2)

Senaste lydelse 2006:503.

 1. bolagets postadress,

 2. fullständigt namn, personnummer (eller, om sådant saknas, födelsedatum) och postadress beträffande stiftarna samt, om ett handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman,

 3. fullständigt namn, personnummer (eller, om sådant saknas, födelsedatum), postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvist för styrelseledamot och revisor samt, i förekommande fall, för

  a) styrelseordförande,

  b) styrelsesuppleant,

  c) verkställande direktör,

  d) vice verkställande direktör,

  e) särskild firmatecknare,

  f) särskild delgivningsmottagare,

  g) revisorssuppleant,

  h) lekmannarevisor, och

  i) suppleant för lekmannarevisor,

 4. hur bolagets firma tecknas,

 5. antalet tecknade aktier och summan av de belopp som enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket aktiebolagslagen lägst ska betalas för de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital), och

 6. de belopp som har betalats med pengar respektive apportegendom.

Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag ska dess organisationsnummer eller, om organisationsnummer saknas, något annat identifieringsnummer anges.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att stiftarna och de personer som anges i första stycket 3 inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 9 kap. 1013 §§ aktiebolagslagen och lekmannarevisorerna behörighetskraven i 10 kap. 9 § samma lag. I fråga om särskilda delgivningsmottagare krävs dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

11 §

Om en revisor har anmält enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) att hans eller hennes uppdrag har upphört i förtid, ska Bolagsverket sända en kopia av anmälan till Finansinspektionen, Revisorsnämnden och Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:446

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)