Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:567

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag;
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 5 a § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

5 a §

2) Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

2)

Senaste lydelse 2007:1462.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

  1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 5 §,

  2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och

  3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:567

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)