Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:713

Utkom från trycket den 17 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2) Styrelseledamöterna och verkställande direktören ska när de tillträder sina uppdrag för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag inom samma koncern som föreningen, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet ska anmälas inom en månad.

2)

Senaste lydelse 2000:1092.

Första stycket gäller inte, om de är anmälningsskyldiga enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:713

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)