Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:719

Utkom från trycket den 17 juni 2016
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);
utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 45 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

En styrelseledamot och en verkställande direktör ska när de tillträder sitt uppdrag till bolaget anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i andra bolag inom samma koncern, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar i aktieinnehavet ska anmälas inom en månad. De anmälda uppgifterna ska antecknas i aktieboken.

Första stycket gäller inte i den utsträckning styrelseledamoten eller den verkställande direktören är anmälningsskyldig enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:719

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)