Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:908

Utkom från trycket den 18 oktober 2016
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 6 oktober 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 28 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

28 §

Till en anmälan för registrering enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska bifogas en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan stämmer överens med det beslut som bolaget har fattat, och att medel motsvarande det belopp som anmäls i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängligt för vinstutdelning i det som återstår av det fria egna kapitalet som redovisades i bolagets senast fastställda balansräkning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:908

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

2. För ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet gäller 1 kap. 28 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)