Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:948

Utkom från trycket den 15 november 2016
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 och 7 §§ och 8 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU.

3) Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

3)

Senaste lydelse 2015:817.

1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar,

5 § om kassaflödesanalys, och

10–14 §§ om hållbarhetsrapport.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska även tillämpa 6 kap. 69 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

4) Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

4)

Senaste lydelse 2015:817.

4 § om koncernredovisningens delar,

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

7 § andra stycket om valuta,

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

9 § om innehav utan bestämmande inflytande,

10 § om balansdag,

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,

18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen,

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering, och

31 a–31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.

Vid tillämpningen av 7 kap. 31 a § årsredovisningslagen ska moderföretaget anses som ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5) Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

5)

Senaste lydelse 2015:817.

 1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

 2. 2 § när det gäller hänvisningarna till

  a) 7 kap. 4 § 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberättelse,

  b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,

  c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

  d) 7 kap. 31 a–31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen,

 3. 4 § när det gäller hänvisningarna till

  a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om undertecknande,

  b) 3 kap. 3 § 1–4 denna lag om indelningen av eget kapital,

  c) 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

  – 18 § om lån till ledande befattningshavare,

  – 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

  – 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

  – 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,

  – 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

  – 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,

  – 41 § om pensioner och liknande förmåner,

  – 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

  – 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

  – 44 § om avtal om avgångsvederlag, och

  – 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,

  d) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,

  e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första-tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen,

  f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen, och

 4. 5–6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

6) Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

6)

Senaste lydelse 2009:35.

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, och

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:948

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)