Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2016-1336

SFS 2016:1336

Utkom från trycket den 30 december 2016
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 7 a § och 8 kap. 13 c § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2) Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt,

2)

Senaste lydelse 2016:432.

  1. övervaka föreningens finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,

  2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i föreningens interna kontroll, internrevision och riskhantering,

  3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll,

  4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,

  5. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller föreningen andra tjänster än revision, och

  6. biträda vid upprättandet av förslag till föreningsstämmans beslut om revisorsval.

Om föreningen har en valberedning som medlemmarna har ett betydande inflytande i, får föreningen ge valberedningen i uppgift att i stället för revisionsutskottet lämna ett förslag till föreningsstämman om val av revisor.

3) I samband med en koncernrevision avseende en ekonomisk förening vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska revisorn bedöma och utvärdera det revisionsarbete som har utförts av revisorer i de övriga koncernföretagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan få tillgång till dokumentation av det revisionsarbete som är relevant för koncernrevisionen.

3)

Senaste lydelse 2016:432.

Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som avses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Revisorn ska också underrätta Revisorsinspektionen om hindret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1336

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)