Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1347

Utkom från trycket den 30 december 2016
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver1) att 1 kap. 11 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

11 §

2) Om en revisor enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) har anmält att hans eller hennes uppdrag har upphört i förtid, ska Bolagsverket sända en kopia av anmälan till Finansinspektionen, Revisorsinspektionen och Skatteverket.

2)

Senaste lydelse 2016:446.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1347

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)