Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1353

Utkom från trycket den 30 december 2016
Förordning om ändring i förordningen (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision;
utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver1) att 2, 3 och 5 §§ förordningen (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision ska ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Revisorsinspektionen om vilka företag som är företag av allmänt intresse enligt 2 § 9 revisorslagen (2001:883).

Finansinspektionen ska lämna Revisorsinspektionen sådana uppgifter som Finansinspektionen har och som Revisorsinspektionen behöver för den rapport om utvecklingen på marknaden för tillhandahållande av revisionstjänster till företag av allmänt intresse som Revisorsinspektionen ska utarbeta enligt artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

Om Finansinspektionen med stöd av 7 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision beslutar att en styrelseledamot eller en verkställande direktör i ett företag av allmänt intresse, eller en ställföreträdare för en sådan befattningshavare, under viss tid inte får ha den befattningen, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket och Revisorsinspektionen om beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1353

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)