Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:455

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883);
utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 § revisorslagen (2001:883) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

2) Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för Revisorsinspektionens verksamhet, ska verket underrätta inspektionen. Detta gäller dock inte omständigheter som verket har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

2)

Senaste lydelse 2016:1339.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:455

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)