Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:277

Publicerad den 2 maj 2018
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2) Föreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förandet av medlemsförteckningen innebär.

2)

Senaste lydelse 2016:108. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:277

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Thomas Edling
(Justitiedepartementet)