Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:283

Publicerad den 2 maj 2018
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 a och 27 c §§ revisorslagen (2001:883) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2) Ett registrerat revisionsbolag ska ha ändamålsenliga rutiner för att hantera anställdas rapportering av misstänkta överträdelser av de bestämmelser som gäller för bolagets verksamhet.

2)

Senaste lydelse 2016:430. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

  3) Revisorsinspektionen får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig myndighet i ett tredjeland, om utlämnandet är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och om

  3)

  Senaste lydelse 2016:1339.

 1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredjelandet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet,

 2. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och

 3. Revisorsinspektionen har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten.

Genom samarbetsavtalet ska det säkerställas

 1. att tredjelandets behöriga myndighet inte utnyttjar uppgifterna för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsinspektionen bedriver enligt denna lag, och

 2. att revisionsklientens affärsintressen inte skadas.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:283

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Thomas Edling
(Justitiedepartementet)