Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:284

Publicerad den 2 maj 2018
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2) Bolaget är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som förandet av aktieboken innebär. I avstämningsbolag är det, sedan ett avstämningsregister har upprättats, i stället värdepapperscentralen som är personuppgiftsansvarig, om det är en svensk värdepapperscentral som ansvarar för att föra aktieboken.

2)

Senaste lydelse 2016:60. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:284

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Thomas Edling
(Justitiedepartementet)