Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:293

Publicerad den 2 maj 2018
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)
Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver i fråga om stiftelseförordningen (1995:1280)1)

1)

Senaste lydelse av

2 e § 2001:896

2 h § 2008:106.

dels att 2 e och 2 h §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2 a, 2 b, 2 f och 2 g §§ ska ha följande lydelse.

2) De register som anges i 1 § ska ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

2)

Senaste lydelse 2001:896.

I fråga om personuppgifter ska registren ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i registren utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvaltning av företag som registreras i stiftelseregistren,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

  a) som avser stiftelser som registreras i registren,

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som ingår i registren, eller

  c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

3) Den länsstyrelse som för ett sådant register som anges i 1 § (registreringsmyndigheten) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

3)

Senaste lydelse 2001:896.

4) En personuppgift i de register som anges i 1 § ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av registreringsmyndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

4)

Senaste lydelse 2001:896.

5) Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i de register som anges i 1 §.

5)

Senaste lydelse 2008:106.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:293

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Thomas Edling
(Justitiedepartementet)