Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:711

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om sambruksföreningar2)

1)

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2)

Lagen omtryckt 1987:671.

dels att 5 och 7 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2–4, 5 a, 6, 8 b–9 a och 12–20 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

För en sambruksförenings skyldigheter får endast föreningens tillgångar tas i anspråk. De fordringar på medlemsinsatser och medlemsavgifter som har förfallit till betalning ska räknas in i tillgångarna.

3 §

En sambruksförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar.

Av 12 och 14 §§ följer att en sambruksförening ska ha en styrelse och minst en revisor.

Bestämmelserna i 2 kap. och 3 kap. 48 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om sambruksföreningar.

4 §

  3) En sambruksförenings stadgar ska innehålla följande uppgifter:

  3)

  Senaste lydelse 1987:1253. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

 1. föreningens firma,

 2. vilken verksamhet föreningen ska bedriva,

 3. på vilken ort i Sverige föreningens styrelse ska ha sitt säte,

 4. hur stor den obligatoriska insatsen ska vara och hur insatsen ska fullgöras,

 5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen ska förekomma, avgifternas belopp eller det högsta belopp till vilket de får bestämmas,

 6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

 7. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,

 8. hur en föreningsstämma ska sammankallas,

 9. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,

 10. de värderingsgrunder som ska tillämpas när föreningen ska lösa in en medlems andel,

 11. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och

 12. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.

5 a §

4) Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

4)

Senaste lydelse 2008:93.

6 §

Bestämmelserna i 4 kap. 1 §, 2 § första stycket och 4, 5 och 711 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna ska dock hänvisningen i 4 kap. 5 § till 10 kap. 11–13 och 15 §§ och 13 kap. 2 § i stället avse 9 § i denna lag.

En ansökan om att bli medlem i föreningen ska prövas av föreningsstämman, om något annat inte har bestämts i stadgarna.

8 b §

5) Bestämmelserna om medlemsförteckningen i 5 kap. 68 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

5)

Senaste lydelse 2016:110.

9 §

När någon har upphört att vara medlem i föreningen, är föreningen skyldig att sex månader därefter lösa hans eller hennes andel.

Bestämmelserna i 10 kap. 12 § och 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna ska hänvisningarna till 10 kap. 11 § i den lagen i stället avse första stycket i denna paragraf.

Om en förenings stadgar innehåller en inskränkning av rätten enligt första stycket eller 10 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar för någon som har upphört att vara medlem i föreningen, ska detta gälla utom i de fall som avses i 3 kap. 7 § samma lag.

9 a §

6) Bestämmelserna om återbetalning av medlemsinsatser i 10 kap. 14 och 1719 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Det som sägs där om insats ska i stället avse lösenbelopp för medlems andel.

6)

Senaste lydelse 2016:110.

12 §

  7) Bestämmelserna i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar med följande undantag:

  7)

  Senaste lydelse 1987:1253.

 1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.

 2. Styrelsen får inte tillsättas på något annat sätt än genom val på föreningsstämman.

 3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

Första stycket 2 gäller inte arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

13 §

  8) Bestämmelserna om föreningsstämman i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar med följande undantag:

  8)

  Senaste lydelse 2016:110.

 1. Avsteg får inte göras i stadgarna från bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket om att varje medlem har en röst.

 2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.

 3. Hänvisningen i 6 kap. 36 § andra stycket till 10 kap. ska i stället avse 9 § i denna lag.

14 §

9) Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

9)

Senaste lydelse 2006:866.

15 §

10) Bestämmelserna om värdeöverföringar från föreningen och om vinstutdelning och viss annan användning av föreningens egendom i 12–15 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

10)

Senaste lydelse 2016:110.

16 §

11) Bestämmelserna i 17 och 18 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Det som föreskrivs i 17 kap. 3 § 3 och 16 § första stycket 4 för det fall antalet föreningsmedlemmar har blivit mindre än tre, ska i en sambruksförening tillämpas om antalet medlemmar har blivit mindre än tre och ett tillräckligt antal medlemmar inte har inträtt inom ett år och Bolagsverket inte heller har funnit särskilda skäl för att medge att föreningens verksamhet ändå får fortsätta.

11)

Senaste lydelse 2004:250.

17 §

Bestämmelserna i 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

18 §

12) En sambruksförenings firma ska innehålla ordet sambruksförening.

12)

Senaste lydelse 2004:250. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

En sambruksförenings firma får inte innehålla ordet bolag eller något annat ord som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar firman.

Firman ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket registrerade föreningsfirmor i samma län som är bestående. För registrering av en sambruksförenings firma gäller i övrigt firmalagen (1974:156).

Bestämmelserna i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

19 §

13) Bestämmelserna i 19 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av 18 § tredje stycket i denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

13)

Senaste lydelse 2004:250. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar ska göras i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 19 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

20 §

14) Bestämmelserna om straff och vite i 22 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisningarna i 22 kap. 1 § till 5 kap. 1–5 §§ ska då i stället avse 8 och 8 a §§ i denna lag.

14)

Senaste lydelse 2016:110.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:711

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)