Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:717

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 7 §, 6 kap. 3 § och 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

7 §

2) I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska en sådan värdeöverföring som avses i 12 kap. 1 § 2 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tas upp som en särskild kostnadspost.

2)

Senaste lydelse 2016:113.

3 §

  3) Ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om

  3)

  Senaste lydelse 1999:1112.

 1. väsentliga förändringar i medlemsantalet,

 2. summorna av insatsbelopp som ska återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 10 kap. 11 och 16 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

 3. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och

 4. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och ska lösas in under de nästföljande två räkenskapsåren.

Första stycket 2 gäller också lösenbelopp för en medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

15 §

4) Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndigheten.

4)

Senaste lydelse 2015:813.

När en årsredovisning publiceras i ofullständigt skick, får den inte åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt

 1. 9 kap. 31, 33 och 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551),

 2. 8 kap. 34, 36 och 37 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

 3. 2830 §§ revisionslagen (1999:1079), och

 4. 4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).

Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande liksom skälen för det anges.

Trots andra stycket får en ofullständig årsredovisning publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att

 1. upplysningar enligt 5 kap. 37 § har lämnats utan uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan olika länder, eller

 2. uppgift enligt 5 kap. 38 § inte har lämnats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:717

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)