Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:727

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 a, 5, 21, 22, 25, 26 och 3638 §§ lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2) I stadgarna för ett europakooperativ får det bestämmas att det i europakooperativet får finnas en eller flera medlemmar av det slag som avses i 1 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (investerande medlemmar).

2)

Senaste lydelse 2016:119.

Sådana stadgebestämmelser som avses i artikel 61.3 i SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska innehålla minst sådana begränsningar i de investerande medlemmarnas inflytande vid föreningsstämman som anges i 6 kap. 3 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar.

3) Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion, ska bestämmelserna om redovisningsvaluta i 16 kap. 2 § och 28 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar inte tillämpas på den ekonomiska föreningen.

3)

Senaste lydelse 2008:10.

Första stycket gäller också när europakooperativet ska ha sitt säte i en annan stat än Sverige.

4) I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen, (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

4)

Senaste lydelse 2016:119.

Om något annat inte följer av någon annan författning eller av SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

 • 6 kap. 29–32 §§ om upplysningsplikt mot föreningsstämman,

 • 6 kap. 47 § om talan mot föreningsstämmans beslut,

 • 6 kap. 50 § om talan mot föreningen,

 • 6 kap. 51 § om skiljeförfarande,

 • 7 kap. 3 § andra stycket om styrelsesuppleanter,

 • 7 kap. 4 § andra stycket om delegation av uppgifter,

 • 7 kap. 7 § första stycket om krav på medlemskap,

 • 7 kap. 8 § om bosättningskrav,

 • 7 kap. 9–11 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

 • 7 kap. 13 § om när en ändring i styrelsens sammansättning får verkan,

 • 7 kap. 14 § om förtida avgång,

 • 7 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,

 • 7 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,

 • 7 kap. 23 § om jäv,

 • 7 kap. 24 och 25 §§ om protokoll,

 • 7 kap. 26 § om arvode och annan ersättning till styrelseledamot,

 • 7 kap. 44 och 45 §§ om registrering,

 • 7 kap. 46 § om anmälan av aktieinnehav,

 • 8 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,

 • 8 kap. 19 § om revisorsjäv,

 • 8 kap. 32 § första stycket om revisionsberättelsen,

 • 8 kap. 46 § om underrättelse om brottsmisstanke,

 • 17 kap. 11 § om tvångslikvidation,

 • 17 kap. 43 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med upphörande av likvidation,

 • 17 kap. 44 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,

 • 19 kap. 9 § om avregistrering av ledamot, och

 • 21 kap. 1 och 4–13 §§ om skadestånd.

När 7 kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europakooperativ, ska den paragrafens första stycke inte gälla arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkringsrörelse gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

5) Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet ska lämna in ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet gäller från tidpunkten för registreringen.

5)

Senaste lydelse 2016:119.

Tillsynsorganet ska till varje föreningsstämma som ska pröva frågan om fastställelse av europakooperativets resultat- och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen och ledningsorganets och den verkställande direktörens förvaltning. I fråga om tillhandahållande av detta yttrande ska 6 kap. 23 § första och andra styckena lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas.

Revisorn ska underrätta tillsynsorganet om erinringar som revisorn framställer till ledningsorganet och den verkställande direktören enligt 8 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42–44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) ska, om inte något annat följer av någon annan författning eller av SCE-förordningen, bestämmelserna i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter.

6) Om en föreningsstämma som ska hållas enligt SCE-förordningen, lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla till föreningsstämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 6 kap. 21 § lagen om ekonomiska föreningar, får Bolagsverket kalla till föreningsstämma på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkställande direktören, en revisor eller en föreningsmedlem. Europakooperativet ska ersätta kostnaderna för kallelsen.

6)

Senaste lydelse 2013:733.

Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, ska Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att europakooperativet inte uppfyller den skyldigheten. När beslutet har fått laga kraft, ska verket förelägga europakooperativet att inom viss tid göra rättelse. Då ska 17 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att europakooperativet kommer att förpliktas att gå i likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

Om europakooperativet inte följer föreläggandet, ska Bolagsverket besluta att europakooperativet ska gå i likvidation. Ett beslut om likvidation ska dock inte meddelas om likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det har fått laga kraft.

Bestämmelserna om straff i 22 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på europakooperativ.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:727

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)