Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:765

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 och 37 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1 §

1) En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma gäller en anmälan enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som avser ett aktiebolag som deltar i en fusion med en ekonomisk förening eller en motsvarande utländsk juridisk person.

1)

Senaste lydelse 2008:24.

En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt aktiebolagslagen som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

37 §

2) Vid en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 16 kap. 18 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska, om fusionsplanen innebär att ett helägt dotterbolag ska gå upp i en moderförening, kopior av styrelsernas protokoll där besluten framgår lämnas in.

2)

Senaste lydelse 2008:24.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:765

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)