Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:770

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse 2005:644.

De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndigheten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:770

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)