Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2018-0782

SFS 2018:782

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 36 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2) Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2)

Senaste lydelse 2013:83.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om förvaltning enligt 35 § fjärde stycket ska gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:782

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)