Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:803

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

1 §

2) Finansinspektionens och registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2)

Senaste lydelse 2013:452.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:803

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)