Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1161

Publicerad den 26 juni 2018
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382.

3 §

Ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om

  1. väsentliga förändringar i medlemsantalet,

  2. summorna av belopp som ska betalas ut under nästa räkenskapsår enligt 10 kap. 11 och 16 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

  3. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och

  4. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och ska lösas in under de nästföljande två räkenskapsåren.

Första stycket 2 gäller också lösenbelopp för en medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1161

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)