Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1660

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4, 18 och 19 §§ och rubriken närmast före 18 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2)

Lagen omtryckt 1987:671.

4 §

3) En sambruksförenings stadgar ska innehålla följande uppgifter:

3)

Senaste lydelse 2018:711.

 1. föreningens företagsnamn,

 2. vilken verksamhet föreningen ska bedriva,

 3. på vilken ort i Sverige föreningens styrelse ska ha sitt säte,

 4. hur stor den obligatoriska insatsen ska vara och hur insatsen ska fullgöras,

 5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen ska förekomma, avgifternas belopp eller det högsta belopp till vilket de får bestämmas,

 6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

 7. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,

 8. hur en föreningsstämma ska sammankallas,

 9. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,

 10. de värderingsgrunder som ska tillämpas när föreningen ska lösa in en medlems andel,

 11. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och

 12. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.

Föreningens företagsnamn

18 §

4) En sambruksförenings företagsnamn ska innehålla ordet sambruksförening.

4)

Senaste lydelse 2018:711.

En sambruksförenings företagsnamn får inte innehålla ordet bolag eller något annat ord som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar företagsnamnet.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket registrerade företagsnamn för föreningar i samma län som är bestående. För registrering av en sambruksförenings företagsnamn gäller i övrigt lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Bestämmelserna i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

19 §

5) Bestämmelserna i 19 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om sambruksföreningens företagsnamn på grund av 18 § tredje stycket i denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

5)

Senaste lydelse 2018:711.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar ska göras i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 19 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1660

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)