Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1820

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 8, 10 och 11 §§ stiftelseförordningen (1995:1280) ska ha följande lydelse.

När sådana uppgifter som avses i 10 kap. 6 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) lämnas för registrering ska det till dessa uppgifter i förekommande fall bifogas en kopia av styrelsens eller förvaltarens beslut om företagsnamn för stiftelsen.

1) Ett registreringsbevis för en stiftelse ska innehålla följande uppgifter:

1)

Senaste lydelse 2009:295.

 1. stiftelsens namn, postadress och telefon,

 2. stiftelsens ändamål,

 3. om stiftelsen har egen förvaltning: styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas namn, personnummer, postadress och telefon samt den ort där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas,

 4. om stiftelsen har anknuten förvaltning: förvaltarens namn eller företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefon samt den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat,

 5. om stiftelsen utövar näringsverksamhet: stiftelsens företagsnamn, särskilt företagsnamn, om sådant har antagits, och näringsverksamhetens art,

 6. revisorns och revisorssuppleantens namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer,

 7. om någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220): företrädarens namn, personnummer, postadress och telefon samt hur stiftelsens namn och firma tecknas, om inte företrädaren får göra det ensam, och

 8. om någon enligt 2 kap. 16 a eller 23 a § stiftelselagen har bemyndigats att ta emot delgivning på stiftelsens vägnar: dennes namn, personnummer, postadress och telefon.

Av ett registreringsbevis ska det för varje anteckning i registret framgå den dag då anmälan om registrering kom in samt datum för anteckningen och i förekommande fall dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

  2) Registreringsmyndigheten ska underrätta Bolagsverket

  2)

  Senaste lydelse 2004:356.

 1. när ett företagsnamn eller särskilt företagsnamn har registrerats eller avregistrerats i stiftelseregistret,

 2. när en styrelseledamot eller en förvaltare registreras eller avregistreras i en stiftelse som är bolagsman i ett handelsbolag.

Vid en underrättelse enligt första stycket 1 ska även en uppgift om näringsverksamhetens art lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1820

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)