Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:286

Publicerad den 24 maj 2019
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828.

1 a §

    3) I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska förvaltningsberättelsen även innehålla

    3)

    Senaste lydelse 2015:813.

  1. de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551), och

  2. i förekommande fall, styrelsens förslag till nya riktlinjer.

Information enligt första stycket 1 får lämnas i anslutning till uppgifter som lämnas enligt 5 kap. 40 eller 41 §. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där informationen har lämnats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:286

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)