Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:761

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7, 8 och 21 §§ lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2) I fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer ska bestämmelserna i 23 kap. 20 och 2224 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om tillstånd att verkställa en fusionsplan tillämpas. När det gäller föreningar som driver

2)

Senaste lydelse 2010:2074.

 • finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 21 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 • försäkringsrörelse som försäkringsföretag tillämpas i stället 13 kap. 3335 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043),

 • tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag tillämpas i stället 10 kap. 6264 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

3) Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft. När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

3)

Senaste lydelse 2010:2074.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt 13 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 10 kap. 62 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och beslutet har fått laga kraft.

4) I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen, (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

4)

Senaste lydelse 2018:727.

Om något annat inte följer av någon annan författning eller av SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

 • 6 kap. 29–32 §§ om upplysningsplikt mot föreningsstämman,

 • 6 kap. 47 § om talan mot föreningsstämmans beslut,

 • 6 kap. 50 § om talan mot föreningen,

 • 6 kap. 51 § om skiljeförfarande,

 • 7 kap. 3 § andra stycket om styrelsesuppleanter,

 • 7 kap. 4 § andra stycket om delegation av uppgifter,

 • 7 kap. 7 § första stycket om krav på medlemskap,

 • 7 kap. 8 § om bosättningskrav,

 • 7 kap. 9–11 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

 • 7 kap. 13 § om när en ändring i styrelsens sammansättning får verkan,

 • 7 kap. 14 § om förtida avgång,

 • 7 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,

 • 7 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,

 • 7 kap. 23 § om jäv,

 • 7 kap. 24 och 25 §§ om protokoll,

 • 7 kap. 26 § om arvode och annan ersättning till styrelseledamot,

 • 7 kap. 44 och 45 §§ om registrering,

 • 7 kap. 46 § om anmälan av aktieinnehav,

 • 8 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,

 • 8 kap. 19 § om revisorsjäv,

 • 8 kap. 32 § första stycket om revisionsberättelsen,

 • 8 kap. 46 § om underrättelse om brottsmisstanke,

 • 17 kap. 11 § om tvångslikvidation,

 • 17 kap. 43 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med upphörande av likvidation,

 • 17 kap. 44 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,

 • 19 kap. 9 § om avregistrering av ledamot, och

 • 21 kap. 1 och 4–13 §§ om skadestånd.

När 7 kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europakooperativ, ska den paragrafens första stycke inte gälla arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkringsrörelse som försäkringsföretag gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag gäller även 2 kap. 2 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:761

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)