Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:817

Publicerad den 27 november 2019
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § och rubriken närmast före 4 kap. 1 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

Särskilda bestämmelser för kreditmarknadsbolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolagSenaste lydelse 2014:155.

1 §

1) Av förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse framgår att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ inte gäller för kreditmarknadsbolag samt att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2 kap. och 3 kap. 1–6 och 7 a §§ inte gäller för bankaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av bankaktiebolag.

1)

Senaste lydelse 2014:155.

Av försäkringsrörelseförordningen (2011:257) framgår att 1 kap. 3 § tredje stycket, 2 kap. och 3 kap. inte gäller för försäkringsaktiebolag, att 2 kap. och 3 kap. inte gäller för tjänstepensionsaktiebolag samt att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ inte gäller vid fusion med ett försäkringsaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag.

Av förordningen (2019:742) om tjänstepensionsföretag framgår att 1 kap. 3 § tredje stycket inte gäller för tjänstepensionsaktiebolag samt att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ inte gäller vid fusion med ett tjänstepensionsaktiebolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:817

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)