Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:905

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

  2) Stiftelser är bokföringsskyldiga om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder

  2)

  Senaste lydelse 2009:249.

 1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller

 2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.

Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet.

Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda:

 1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,

 2. stiftelser som är moderstiftelser,

 3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),

 4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,

 5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller en region,

 6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag.

Följande juridiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt denna lag:

 1. staten, kommunerna, regionerna, kommunalförbunden och regionförbunden,

 2. konkursbon, samt

 3. stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:905

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)