Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:657

Publicerad den 27 juni 2020
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

1 §

2) Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses i denna lag

2)

Senaste lydelse 2019:748.

  1. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

  2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag på tjänstepensionsföretag ska det som sägs om

  1. livförsäkringsföretag avse tjänstepensionsföretag,

  2. försäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag,

  3. ömsesidiga försäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,

  4. ömsesidiga livförsäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,

  5. försäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar, och

  6. livförsäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 19 d eller 20 § samma lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:657

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)