Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:658

Publicerad den 27 juni 2020
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § revisorslagen (2001:883) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

2) I denna lag avses med

2)

Senaste lydelse 2019:756.

 1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,

 2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §,

 3. godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen,

 4. revisionsföretag:

  a) en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare,

  b) ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktiebolag som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller

  c) ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision,

 5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats enligt 13, 14 eller 16 a §,

 6. revisor från ett tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,

 7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som

  a) tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,

  b) har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,

  c) har gemensamma system för kvalitetssäkring,

  d) har en gemensam affärsstrategi,

  e) använder ett gemensamt namn, eller

  f) i betydande omfattning har gemensam personal,

 8. revisionsverksamhet:

  a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt

  b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a,

 9. företag av allmänt intresse:

  a) företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

  b) företag som har tillstånd att driva rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

  c) värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

  d) företag som har tillstånd att driva rörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), utom sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 § i den lagen, eller

  e) företag som har tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 11. tredjeland: en stat utanför EES.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:658

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)