Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:995

Publicerad den 21 november 2020
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

dels att 1 kap. 31 §, 3 kap. 4 § och 4 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 29 § ska lyda ”Minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden”.

1 kap.

31 §

Om allmän domstol har beslutat att lämna tillstånd till minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden enligt 20 kap. 28 § eller 35 § 3 aktiebolagslagen (2005:551) eller till vinstutdelning enligt 20 kap. 30 § i samma lag, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut bifogas.

3 kap.

4 §

1) För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska, i de fall som anges i 1–9, avgifter betalas med följande belopp:

1)

Senaste lydelse 2018:1831.

 1. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§), 475 kronor,

 2. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §), 685 kronor,

 3. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 §), den bundna överkursfonden eller reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet (20 kap. 30 §), 1 500 kronor,

 4. tillstånd till verkställande av en fusionsplan (23 kap. 20, 33 eller 45 §) eller delningsplan (24 kap. 22 §), 900 kronor,

 5. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,

 6. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets företagsnamn på webbplatser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor,

 7. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 §), 740 kronor,

 8. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 §), 1 400 kronor,

 9. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22 kap. 8 §), 740 kronor.

Om en ansökan enligt första stycket 4 avser en fusion med fler än ett överlåtande bolag eller en delning med fler än ett övertagande bolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande bolag.

4 kap.

6 §

Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning om

 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett pågående mål om talan mot ett bolagsstämmobeslut, och

 2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att ett bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:995

Denna förordning träder i kraft 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)