Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1033

Publicerad den 2 december 2020
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilaga 1 till årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.

Bilaga 12)

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

TILLGÅNGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

 1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

 2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

 3. Hyresrätter och liknande rättigheter

 4. Goodwill

 5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

 1. Byggnader och mark

 2. Maskiner och andra tekniska anläggningar

 3. Inventarier, verktyg och installationer

 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

 1. Andelar i koncernföretag

 2. Fordringar hos koncernföretag

 3. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 4. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

 5. Ägarintressen i övriga företag

 6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav

 8. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)

 9. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

 1. Råvaror och förnödenheter

 2. Varor under tillverkning

 3. Färdiga varor och handelsvaror

 4. Pågående arbete för annans räkning

 5. Förskott till leverantörer

II. Fordringar

 1. Kundfordringar

 2. Fordringar hos koncernföretag

 3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

 4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 5. Övriga fordringar

 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

III. Kortfristiga placeringar

 1. Andelar i koncernföretag

 2. Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfonder

 1. Bunden överkursfond

 2. Fri överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder

 1. Reservfond

 2. Kapitalandelsfond

 3. Fond för verkligt värde

 4. Fond för utvecklingsutgifter

 5. Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

 1. Medlemsinsatser

 2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

 1. Reservfond

 2. Kapitalandelsfond

 3. Fond för verkligt värde

 4. Fond för utvecklingsutgifter

 5. Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat

Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar

 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

 2. Avsättningar för skatter

 3. Övriga avsättningar

D. Skulder

 1. Obligationslån

 2. Skulder till kreditinstitut

 3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)

 4. Leverantörsskulder

 5. Växelskulder

 6. Skulder till koncernföretag

 7. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

 8. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 9. Skatteskulder

 10. Övriga skulder

 11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1033
 1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)