Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1208

Publicerad den 15 december 2020
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116.

2) Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beaktas.

2)

Senaste lydelse 2014:975.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1208

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)