Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2021-0267

SFS 2021:267

Publicerad den 7 april 2021
Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

1)

Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

dels att 10 b och 10 e §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 o §, av följande lydelse.

3) Sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § ska placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

3)

Senaste lydelse 2019:825.

Pensionsstiftelsens tillgångar ska till övervägande del placeras på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Placeringar i finansiella instrument och andra tillgångar som inte är föremål för handel på en reglerad marknad, en MTF-plattform eller en OTF-plattform eller en motsvarande marknadsplats utanför EES ska hållas på aktsamma nivåer.

Pensionsstiftelsen får beakta miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer (hållbarhetsfaktorer) i sina placeringsbeslut.

4) En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket och som placerar medel i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna ska det framgå hur stiftelsen integrerar aktieägarengagemanget i sin placeringsstrategi.

4)

Senaste lydelse 2020:394.

Principerna ska beskriva hur stiftelsen

  1. övervakar relevanta frågor om bolag som den placerar medel i (portföljbolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,

  2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,

  3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,

  4. samarbetar med andra aktieägare,

  5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och

  6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

När det gäller kollektivavtalsgrundade pensionsutfästelser får avtal ingås om avvikelse från 10 l–10 n §§ i fråga om

  1. vilken information som ska lämnas, och

  2. när, hur och av vem informationen ska lämnas.

När det gäller pensionsutfästelser som följer av en överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation, får avtal enligt första stycket ingås av avtalsparterna.

När det gäller andra kollektivavtalsgrundade pensionsutfästelser än sådana som anges i andra stycket, får pensionsstiftelser och arbetsgivare ingå avtal enligt första stycket med kollektivavtalsparterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:267

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)