Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:488

Publicerad den 5 juni 2021
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

2) Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beaktas.

2)

Senaste lydelse 2014:975.

3) I kapitaltäckningsanalysen ska uppgifter lämnas om kapitalbasen och kapitalbaskraven i enlighet med det som följer av

3)

Senaste lydelse 2014:975.

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, eller

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

Moderföretag som enligt någon av förordningarna ska uppfylla kraven i förordningen på grundval av en grupps konsoliderade situation, ska lämna de uppgifter som anges i första stycket beträffande gruppen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:488

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)