Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:501

Publicerad den 5 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag i stället för lydelsen enligt lagen (2020:1208) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beaktas.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)