Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:541

Publicerad den 8 juni 2021
Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.

5 §

En talan för stiftelsens räkning enligt 1 eller 2 § som inte grundas på brott får inte väckas mot

  1. en styrelseledamot eller förvaltaren sedan tre år har förflutit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan fattades eller vidtogs, eller

  2. en revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen kom styrelsen eller förvaltaren till handa.

Trots första stycket får stiftelsens konkursbo väcka talan, om konkursansökan har gjorts innan den tid som anges i första stycket har gått ut. Efter utgången av nämnda tid får en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från konkursbeslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:541
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

  2. Den äldre lydelsen av 5 kap. 5 § gäller fortfarande när en stiftelse har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)