Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:543

Publicerad den 8 juni 2021
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.

14 §

Om bolaget har försatts i konkurs efter en ansökan som har gjorts innan den tid som anges i 13 § har gått ut, får konkursboet föra talan enligt 1–3 §§ trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 7, 8 eller 10 §. Efter utgången av den tid som anges i 13 § får en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från konkursbeslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:543
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

  2. Den äldre lydelsen av 29 kap. 14 § gäller fortfarande när ett bolag har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)