Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:979

Publicerad den 3 november 2021
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Utfärdad den 28 oktober 2021

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 och 4 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1 §

1) I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgifter för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för handläggning och prövning betalas med följande belopp:

1)

Senaste lydelse 2018:2063.

 1. vid en anmälan för registrering av ett nybildat aktiebolag, 2 200 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

 2. vid en anmälan om ändring av ett företagsnamn eller av ett särskilt företagsnamn eller av ett företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 600 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 400 kronor,

 3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 23 kap. 14, 30 eller 42 § aktiebolagslagen (2005:551) eller en delningsplan enligt 24 kap. 16 § samma lag, 1 000 kronor,

 4. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 100 kronor,

 5. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen om att bolagsstämman har beslutat om likvidation, 1 100 kronor,

 6. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen om att bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor,

 7. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 800 kronor,

 8. vid någon annan registreringsanmälan, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 800 kronor.

4 §

2) För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska, i de fall som anges i 1–9, avgifter betalas med följande belopp:

2)

Senaste lydelse 2020:995.

 1. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§), 975 kronor,

 2. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §), 685 kronor,

 3. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 §), den bundna överkursfonden eller reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet (20 kap. 30 §), 1 500 kronor,

 4. tillstånd till verkställande av en fusionsplan (23 kap. 20, 33 eller 45 §) eller delningsplan (24 kap. 22 §), 900 kronor,

 5. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,

 6. tillstånd till att inte lämna uppgift om bolagets företagsnamn på webbplatser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor,

 7. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 §), 740 kronor,

 8. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 §), 1 400 kronor,

 9. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22 kap. 8 §), 740 kronor.

Om en ansökan enligt första stycket 4 avser en fusion med fler än ett överlåtande bolag eller en delning med fler än ett övertagande bolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande bolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:979

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)