Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:646

Publicerad den 1 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § och 7 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304.

4 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

  1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och

  2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket ska tillämpas i sådana företag som helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § fjärde stycket.

1 §

Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:646

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Johan Hedberg
(Finansdepartementet)